Algemene voorwaarden

E-mail: info@ingriddrost.nl
Website: www.ingriddrost.nl

Definities
In de algemene voorwaarden
1. Ingrid Drost: Ingrid Drost, gevestigd te Veenendaal onder KvK nr. 83509909.
2. Klant: de (rechts)persoon met wie Ingrid Drost een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Ingrid Drost en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
5. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die aan Ingrid Drost opdracht geeft tot het
verrichten van werkzaamheden.
6. Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, mondeling, digitaal, schriftelijk of per email
bevestigd, van levering van een of meer producten of diensten van Ingrid Drost.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens
Ingrid Drost.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene
voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
4. Bij strijdigheid van bepalingen die zijn overeengekomen voor een opdracht geldt de
volgende rangorde; 1. De overeenkomst / offerte. 2. De bijlagen bij de overeenkomst /
offerte. 3. Deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Ingrid Drost zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk
anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn
in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt
het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Ingrid Drost zich het
recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding
in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Ingrid Drost slechts, nadat de klant deze
schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Vergoeding
1. Alle prijzen die Ingrid Drost hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele
overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Ingrid Drost hanteert voor haar diensten, op haar website of die anderszins
kenbaar zijn gemaakt, kan Ingrid Drost te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Ingrid Drost vastgesteld op
grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ingrid Drost, geldend
voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is
overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Ingrid Drost een totaalbedrag zijn
overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een
vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Ingrid Drost is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Ingrid Drost de klant tijdig te
laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het
deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10%
uitkomt.
9. Ingrid Drost heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Ingrid Drost prijsaanpassingen meedelen aan de
klant.
11. De klant heeft het recht om de overeenkomst met Ingrid Drost op te zeggen indien hij
niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn
1. Ingrid Drost mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het
overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Ingrid Drost betalen,
tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere
betaaltermijn vermeld staat.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat
indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de
betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat
Ingrid Drost de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Ingrid Drost behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van
onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de
dienst.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Ingrid Drost gerechtigd de
wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van
8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in
verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en
eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Ingrid Drost.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Ingrid Drost haar verplichtingen opschorten
totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. Alle door Ingrid Drost geleverde zaken blijven eigendom van Ingrid Drost tot op het
moment dat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Ingrid
Drost uit hoofde van enige met Ingrid Drost gesloten overeenkomst tot het leveren van
werkzaamheden of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van
een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de
klant, zijn de vorderingen van Ingrid Drost op de klant onmiddellijk opeisbaar.
7. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Ingrid
Drost, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Ingrid Drost te betalen.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van
enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan
Ingrid Drost te verrekenen met een vordering op Ingrid Drost.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan,
bevat deze voor Ingrid Drost enkel een inspanningsverplichting en dus geen
resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst
– van toepassing op het bedrijfsonderdeel Zorg:

1. Ingrid Drost voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de wettelijke eisen voor zorgaanbieders zoals neergelegd in de Wet toetreding
zorgaanbieders (Wtza) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
2. Ingrid Drost heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten
verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk
akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Ingrid Drost tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Ingrid Drost tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra
uren voor rekening van de klant.

– van toepassing op het bedrijfsonderdeel Vertrouwenspersoon:
1. Ingrid Drost voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de wettelijke eisen.
2. Ingrid Drost heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten
verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk
akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Ingrid Drost tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Ingrid Drost tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra
uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte
uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze
beschikbaar aan Ingrid Drost.
2. De klant staat in voor de juistheidOnafa, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter
beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Ingrid Drost de betreffende
bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Ingrid Drost redelijkerwijs
verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de
overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en
extra uren voor rekening van de klant.

Verwerking persoonsgegevens
1. Voor zover Ingrid Drost bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van haar
dienstverlening persoonsgegevens van de klant verwerkt, zal dit overeenkomstig de eisen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebeuren.
2. Ingrid Drost verwijst ten behoeve van lid 1 van dit artikel naar haar afzonderlijke
Privacyverklaring. Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
3. De overeenkomst tussen Ingrid Drost en de klant betreffende een dienst of diensten wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders
voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van
de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de
partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden,
c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1
maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
5. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij
overschrijding van deze termijn moet de klant Ingrid Drost schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd
1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te
allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op
te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Ingrid Drost ontvangt
geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Ingrid Drost waarvan de klant
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan
hij kan verwachten dat verspreiding ervan Ingrid Drost schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2
genoemde informatie ook geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

– die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is
geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de
geheimhoudingsplicht van de klant
– die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de
onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Vertrouwelijkheid externe vertrouwenspersoon.
1. Ingrid Drost verplicht zich tot geheimhouding van alle infomatie en gegevens van de
opdrachtgever jegens derden.
2. Ingrid Drost zal voorts in het kader van de opdracht zijnde vertrouwenspersoon ongewenste
omgangsvormen en integriteit alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming
van de belangen van de opdrachtgever en werknemers van de opdrachtgever.
3. Informatie geldt als vertrouwelijk ald dit door de wederpartij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
4. Is er een meldplicht dan geldt dat het Nederlands recht ten aanzien van de meldplicht van
toepassing is.

Onafhankelijk klachtenonderzoek diensten externe vertrouwenspersoon.
1. Opdrachtnemer en opdrachtgever komen voor aanvang van het onderzoek en/of inschakeling
van opdrachtnemer als vertrouwenspersoon de procedure overeen die op het onderzoek c.q.
de werkzaamheden als vertrouwenspersoon van toepassing zijn.
2. Adviezen naar aanleiding van klachtenonderzoek en adviezen van de vertrouwenspersoon of
de vertrouwenscommissie zullen door of namens de Ingrid Drost schriftelijk en vertrouwelijk
en indien nodig geanonimiseerd aan de opdrachtgever worden verstrekt.
3. Ingrid Drost is nimmer aansprakelijk noch verantwoordelijk voor besluiten en de daaraan
verbonden gevolgen, zoals die door de opdrachtgever naar aanleiding van het advies worden
genomen.
4. Indien Ingrid Drost door derden wordt aangesproken voor de gevolgen van het genomen
besluit op het advies van Ingrid Drost, dan zullen alle kosten die hieruit voortvloeien voor
rekening en verantwoording van de opdrachtgever komen.
5. Ingrid Drost en opdrachtgever komen uitdrukkelijk overeen dat schriftelijk gegeven adviezen
naar aanleiding van onderzoek of de werkzaamheden als vertrouwenspersoon nimmer in een
gerechtelijke procedure zullen worden overlegd ook niet wanneer deze zijn geanonimiseerd.
6. Evenmin zal Ingrid Drost of een van de werknemers die bij Ingrid Drost in dienst is of voor de
werkzaamheden wordt aangesteld, als getuige worden opgeroepen in een gerechtelijke
procedure.

Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding
of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten
behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
• is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
• is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag
voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of
gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk
aan de overige rechten van Ingrid Drost waaronder haar recht om naast de boete
schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Ingrid Drost tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door Ingrid Drost geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door Ingrid Drost geleverd product of verleende dienst zo spoedig
mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant
redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Ingrid Drost
daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de
tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Ingrid Drost uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
zodat Ingrid Drost in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen
partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval
niet toe leiden dat Ingrid Drost gehouden kan worden om andere werkzaamheden te
verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Ingrid Drost.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Ingrid Drost ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Ingrid Drost een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst
aan Ingrid Drost verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Ingrid Drost
1. Ingrid Drost is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor
zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Ingrid Drost aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor
directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Ingrid Drost is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Ingrid Drost aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat
door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke
van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de

aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 25% van het factuurbedrag waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een
catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of
opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Ingrid Drost vervalt in elk geval 12 maanden
na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt
niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Ingrid Drost
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming,
gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Ingrid Drost niet blijvend of tijdelijk onmogelijk,
dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Ingrid Drost in verzuim is.
3. Ingrid Drost heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant
zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien
Ingrid Drost kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te
vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een
tekortkoming van Ingrid Drost in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant
niet aan Ingrid Drost kan worden toegerekend in een van de wil van Ingrid Drost
onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de
klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar
verplichtingen in redelijkheid niet van Ingrid Drost kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en
overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,
elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen,
overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Ingrid Drost 1 of meer
verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort
totdat Ingrid Drost er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd,
mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Ingrid Drost is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook
niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om
de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke
winkel.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Ingrid Drost is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Ingrid Drost zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden
de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden
worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Ingrid Drost.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in
artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling
die het dichtst in de buurt komt van wat Ingrid Drost bij het opstellen van de voorwaarden op
dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ingrid Drost is gevestigd / praktijk
houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen
tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 01-09-2023 bij de kamer van
koophandel te Ede onder vermelding van KvK nr. 83509909